Adi Komandit Şirket Ana Sözleşme Örneği

0
374

” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ “

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

KURULUŞ
MADDE 1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında bir Adi Komandit Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Ad – Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

1 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Komanditer ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Komanditer ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Komanditer ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Komanditer ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Açıklama : Ortağın komandit sayılabilmesi için en az bir komanditer ortağın varlığı zorunludur.Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilir.Ortaklar arasında tüzel kişi varsa ticaret ünvanı merkezi ( Açık adres ), uyruğu belirtilmelidir.

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2 :

Şirketin ünvanı “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ ” ‘dir.

AMAÇ VE KONU
MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDE 4 :

Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İli, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İlçesindedir. Adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘dır.

SERMAYE
MADDE 5 :

Şirketin sermayesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , -TL ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türk Lirası ) ‘ dır.

Sermayenin;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL. sı Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarafından ödenmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ
MADDE 6 :

Şirketi temsile komanditer ortak / ortaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkilidir.

Şirketin temsili, temsile yetkili komanditer ortağın / ortakların tek başına / birlikte şirket ünvanı altında atacağı / atacakları imzasıyla / imzalarıyla mümkündür.

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ
MADDE 7 :

Takvim yılıdır.

ŞİRKETİN KAR VE ZARARININ DAĞITIMI
MADDE 8 :

Her takvim yılı sonunda düzenlenecek kar ve zarar hesabı ile bilançoya göre oluşacak kar veya zarar ortakların sermaye payları oranına göre
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . si Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . si Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . si Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . si Komanditer ortak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arasında bölünür ve dağıtılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 9 :

Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren başlamak üzere ( . . . ) yıl olup sürenin bitiminden bir ay önce ortaklardan herhangi birisi tarafından şirketin feshi yazılı olarak istenmediği takdirde şirket aynı süre ile uzatılmış sayılır.

İLAN
MADDE 10 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az
bir gazete ile asgari yedi gün önce yapılır.

ŞİRKETİN FESHİ
MADDE 11 :

Şirketin süresinin bitiminden veya daha önce ortakların oybirliği / çoğunluğuyla şirketin feshine karar verilmelidir.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 12 :

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

CEVAP VER