Gerçek dışı hesap istifaya zorlayacak

0
272

Türkiye’nin önde gelen vergi, denetim ve danışmanlık şirketlerinden Mazars/Denge’nin vergi uzmanları, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen hükümlere bağlı olarak stok, ortak cari ve kasa hesaplarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi için 6111 sayılı kanunla getirilen fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtiyor.

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek yeni TTK ile anonim ve limited şirketlere denetim zorunluluğu getirildi. Denetçinin olumsuz görüş vermesi halinde yönetim kurulunun istifası zorunlu olacak. Kasa hesabının fiili kasa envanteriyle ve stokların fiili stok envanteriyle uyumlu olmaması, şirketin ortaktan alacaklı olması yeni TTK gereği denetçinin olumsuz rapor yazmasını zorunlu kılıyor. Olumsuz görüş ise yönetim kurulunun istifası zorunluluğunu doğuracak.

Af kanunuyla getirilen imkânlardan; ortaklarından alacaklı olan, stok ve kasa hesapları gerçeğe uygun olmayan şirketler mutlaka istifade etmeli.

Mayıs sonuna kadar süre6111 sayılı kanunun 10. maddesine göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtta olmayan emtia, makine teçhizat ve demirbaş 31 Mayıs’a dek tebliğ eki (Ek:20/B) formla bağlı olunan vergi dairesine bildirilecek. Bildirilen emtia, makine teçhizat ve demirbaşlar üzerinden, söz konusu kıymetler indirimli orana tabi ise tabi oldukları oran üzerinden, genel orana tabi ise yüzde 10 oranı üzerinden KDV hesaplanacak ve tebliğ eki (Ek:20/A) özel beyanname ile beyan edilecek. Beyanname en geç 31.05.2011’e kadar verilmek ve aynı süre içinde tahakkuk eden vergi ödenmek zorunda.

KAYITLARDA YER ALDIĞI İŞLETMEDE OLMAYAN EMTİA

6111 sayılı kanunun 11. maddesine göre, mükelleflere kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı verildi. Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlendi)” ibaresi yazılacak. Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kâr oranı dikkate alınarak tespit edilecek.

BA-BS FORMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

6111 sayılı kanunun 10. maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu formla bildirilmek zorunda. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı kanun madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacak.

6111 sayılı kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorunda. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı kanun madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacak.

KASA MEVCUDU VE ALACAK TUTARLARININ BEYANI

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan

  Kasa mevcutlarını ve

  İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları net alacak tutarlarını 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler. Söz konusu tutarlar tebliğ eki (Ek: 22) form ile bağlı olunan vergi dairesine bildirilecek.

Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanacak. Bu vergi beyan süresi içinde ödenmek zorunda.  Ödenen vergi kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacak.

E-BEYANNAME ZORUNLULUĞU

KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyannameyi de elektronik ortamda (e-beyanname) vermek zorunda. Beyan edilecek özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, beyan edilecek KDV matrahını oluşturan rayiç bedelin tespitinde dikkate alınmış olacağından, bu şekilde beyan edilen ÖTV’nin KDV matrahına ayrıca dahil edilmesi söz konusu olmayacak.

Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan mallardan ÖTV Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alanlar için, beyan tarihindeki miktarları ve emsal bedelleriyle uygulanmakta olan vergi oranı, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarını dikkate alarak tebliğin ekindeki (Ek:21) beyannameyi kâğıt ortamında düzenleyecek ve 31/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine verecek, hesaplanan ÖTV’yi de bu süre içinde ödeyecek.

Milliyet

CEVAP VER