Matrah artırımı için e-beyanname

0
740

Türkiye’nin önde gelen vergi, denetim ve danışmanlık şirketlerinden Mazars/Denge’nin vergi uzmanları matrah artırımlarının bir çoğunun internet üzerinden e-beyanname ortamında yapılacağını belirttiler

Kanunun matrah artırımına ilişkin olarak Milliyet gazetesinin 15, 16 ve 17 Şubat günkü sayılarında bilgiler verilmişti. Bilindiği üzere, 2006, 2007, 2008 ve 2009’a ilişkin olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, muhtasar beyannameler (bazı ödeme türleri için) ve KDV beyannameleri için matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılması mümkün. KDV artırımı yapılacak yılda yıla dair toplam hesaplanan KDV rakamı esas alınacak olup, artırım yıllık toplam tutar üzerinden yılın tamamı için yapılacak.

2 MAYIS’A KADAR SÜRE VAR

Muhtasar beyanname ile beyan edilip de kanun kapsamında matrah ve vergi artırımı yapılmasına imkân verilen ödeme türleri için de yıllık gayri safi tutar toplamı esas alınacak. Bir diğer söyleyişle hem KDV’de hem de muhtasar da seçilecek bir tek ay için değil, seçilen yılın tamamı için artırım yapılması şart. Ayrıca, KDV artırım hükümleri içinde bazı özel durumlarda yıllık gelir veya kurumlar vergisinde de matrah ve vergi artırımı yapılması zorunlu tutuldu. Bununla birlikte yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımlarında da mükellef türlerine göre asgari artırım tutarları bulunmakta olup (ilgili yıllarda ister zarar, ister kâr beyan edilmiş ya da matrah oluşmamış olsun fark etmez) bu tutarların altında ek beyanname verilmesi mümkün değil. Bununla birlikte matrah artırımları belirli yüzdelere göre olacak. Ödenecek vergiler kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacak.

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, kanunda ve tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde, 2 Mayıs 2011’e (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda bulunabilecekler.

 E-BEYANNAME SİSTEMİ BUNDAN SONRA NASIL İŞLER?

340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler matrah artırımına ilişkin beyannamelerini de yine elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. GİB tarafından buna yönelik olarak e-beyanname sisteminde 2 Mart 2011 günü itibariyle güncelleme yapılmış ve güncellemeye ilişkin duyuru da e-beyanname sayfasında yayınlanmıştır. Güncelleme sonrası bilgisayara indirilen program açıldığında klasik e-beyanname doldurma sayfasında karşınıza ayrıca “Yeni (6111 Matrah Artırımı)” adlı bölüm  çıkmaktadır. Bu bölümü tıkladığınızda ise karşınıza 6111 sayılı kanunun madde sıralamasına uygun olarak (Madde-6) yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi, (Madde-7) KDV beyannamesi ve (Madde-8) muhtasar beyanname için (kanunda yer verilen ayrıntılara uygun olarak alt başlıklar halinde detaylandırılmış) e-beyanname seçenekleri çıkmaktadır.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

Kanundaki durumunuza uygun olarak matrah ve vergi artırımı yapmayı seçtiğiniz beyanname türünü açtığınızda karşınıza doldurmanız gereken alanlar gelmektedir. Bu alanlar içinde hangi yıllar için artırım yapacağınız, tahakkuk edecek vergiyi peşin mi yoksa taksitler halinde mi ödeyeceğiniz, taksit isterseniz kaç taksitte ödemek istediğinizi belirtmeniz gereken bölümler bulunmaktadır.

 ARTIRILAN VERGİ ÖDENMEZSE AVANTAJLAR KAYBOLACAK MI?

Matrah artırımı yapılan dönemler için, matrah artırımı yapılan vergisel işlem yönünden bir daha vergi incelemesi yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir. Ancak bunun için tahakkuk eden verginin kanun ve tebliğdeki usul ve esaslara göre süresi içinde ödenmesi şarttır.

Aksi takdirde tahakkuk eden amme alacağı 6183 sayılı kanun kapsamında 1 (bir) kat fazlası oranında gecikme zammı ile genel esaslara göre tahsil edilecektir. Ancak bu durum tebliğdeki açıklamaya göre, matrah artırımı şartlarının ihlali anlamına gelmeyecektir. Bir diğer söyleyişle ilgili dönemler ve işlemler bir daha vergi incelemesine tabi tutulamayacaktır.

 E-BEYANNAME ZORUNLULUĞU OLMAYAN NASIL MATRAH ARTIRIMI YAPAR?

Genel tebliğ taslağında (her ne kadar e-beyanname ortamında tümüne yer verilmiş olsa da) beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayanlar ya da 6111 sayılı kanun yayınlanmadan önce mükellefiyetleri sona ermiş olanlar için matrah ve vergi artırımına ilişkin ekler bulunmaktadır (Ek:7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). Bununla beraber daha önce bu yöntemi kullanmayan mükellefler de beyannamelerini internet ortamında göndermek zorundadırlar.

TAKSİTLENDİRME SEÇENEĞİ

Dün yayımlanan “vergi borçlarının yapılandırılması” bölümündeki taksitle ödeme şartları, taksit sayısına göre hangi katsayıların kullanılacağı, ilk taksit ödeme dönemi, peşin ödeme ya da taksit seçeneği belirlenmezse idarenin en uzun taksit süresini re’sen uygulayacağı, vergilerin vergi alacaklarına mahsuben ödenebileceği ve kredi kartı ile ödeme bilgileri matrah ve vergi artırımına ilişkin açıklarımız açısından da geçerlidir.

CEVAP VER