Meslek Mensupları üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılması

0
221

Bilindiği gibi, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 17’nci maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi;

"(11) a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan; ……1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları…….. asıllarının tamamını;……..bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir." şeklindedir.

Bu Kanun hükmü gereği üyelerimizin;

a) Aidat borç asıllarının tamamını 1 Mart 2011 tarihinden itibaren 6 ay içinde ( altı aylık sürenin son günü tatil gününe isabet ediyor olması sebebiyle, son günü takip eden ilk iş günü olan 2 Eylül 2011 tarihine kadar ) ödemeleri halinde,

bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

b) 25 Şubat 2011 tarihinde önce ödenmiş olan aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

c) Yasa kapsamındaki, başvurular elektronik ortamda web sayfamız üzerinden veya doğrudan odamıza başvuru belgesi doldurularak yapılabilecek olup her iki durumda da başvurulara kayıt numarası verilecektir.

25 Şubat 2011 tarihi itibariyle aidat borç durumunuzu görmek için veya yapılandırmak için tıklayınız.

İlgili talep formunu indirmek için tıklayınız.

İSMMMO BAŞKANLIĞI

CEVAP VER