SGK'dan Libya'daki Türk müteahhitlere uyarı!

0
297

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Libya’da iş yapan Türk işverenlerin çalıştırdıkları işçilerden her ay kesecekleri sigorta primlerini, kendilerine ait prim tutarlarını da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde Kuruma ödemeleri gerektiğini bildirdi. Bu süre içinde ödenmeyen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

SİGORTALININ AY İÇİNDE ÇALIŞMADIĞI İÇİN ÜCRET ALMAYA HAK KAZANMADIĞI SÜRELERİ EKSİK GÜN SAYILACAK

Tebliğ ile sigortalıların ay içinde çalışmadıkları ve bu sebeple ücret almaya hak kazanmadıkları süreler eksik gün sayısı olarak sisteme girilecek. Örneğin; 2009 Mart ayında 5 gün istirahatlı olan ve bu süre için ücret ödenmeyen sigortalı yönünden eksik gün sayısı 5 olarak sisteme girilecek.

Ayrıca, Tebliğ kapsamında aylık prim ve hizmet belgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, belgenin ilişkin olduğu yıl ve ay, sigortalıların niteliklerine uygun belge türü ve varsa düzenlenmesine esas Kanun numarası, ilgililerce seçilecek.

Aynı işyerinde çalışmakla birlikte, farklı nitelikteki sigortalılar, farklı belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecek. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilenlerden hizmet akdine istinaden çalışmayanlar için 13 nolu belge türü seçilecek. Örneğin, Limited Şirketinin 2008 Aralık ayında çalıştırmış olduğu toplam 11 sigortalıdan, 6’sının tüm sigorta kollarına tabi, 3’ünün sosyal güvenlik destek primine tabi, 2’sinin tüm sigorta kollarına olmakla birlikte 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi, olduğu varsayıldığında, her bir belge türüne giren sigortalı grubu, ilişkin oldukları belge türleri seçilmek suretiyle ayrı ayrı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirilecek.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmemesi halinde, söz konusu belge kağıt ortamında yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olsa dahi, ilgililer aleyhine idari para cezası uygulanacak.

LİBYA’DA İŞ YAPAN TÜRK İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERDEN HER AY KESECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİ 3 AY İÇİNDE ÖDEMESİ GEREKECEK

Kurum Yönetim Kurulunun almış olduğu 3 Aralık 2010 tarihli ve 2010/282 sayılı kararla, Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemelerine karar verildi.

Bu nedenle, Libya’da iş yapan Türk işverenlerin çalıştırdıkları işçilerden her ay kesecekleri sigorta primlerini, kendilerine ait prim tutarlarını da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde Kuruma ödemeleri gerekmekte, bu süre içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Buna göre, Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerce, örneğin; 2011 Haziran ayı sigorta priminin en geç 30 Eylül 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte olup söz konusu primlerin vadesinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

ASKERİ, BİRLİKLERDE GÖREV YAPAN SİGORTALILARIN PRİM VE HİZMET BELGELERİ 10 GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Operasyonlara katılmak amacıyla görev yerleri değiştirilen askeri birliklerin bu durumları belgelendirilmek kaydıyla, bu birliklerde görev yapan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri, askeri birliğin görev yerine döndüğü tarihi takip eden günden başlamak üzere 10. günün sonuna kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacak.

AFETZEDE 3 AY İÇİNDE SGK’YA BAŞVURMALI

Afet durumunda aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme ve muhteviyatı primlerin ödenme süresi de Tebliğ kapsamında belirlendi. Buna göre, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması ve deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların bu durumu belgelemeleri kaydıyla, afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları gerekecek. Ayrıca, prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları il
e afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlarının ödeme süresi, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce ertelenebilecek. Prim borçlarının ertelenmesine karar verilen işverenlerce afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecek

CEVAP VER