Uzlaşma için süre uzatıldı

0
214

"Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki" 5736 sayılı yasanın birinci maddesi uyarınca 27 Şubat 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olup bu tarih itibariyle Vergi Usul Yasası hükümlerine göre ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi

, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından;

* Vergi mahkemelerinde dava açma süresi geçmemiş,

 

* Vergi mahkemelerinde davası devam eden,

 

* Vergi mahkemeleri kararı üzerine itiraz, temyiz başvuru süreleri geçmemiş olan,

 

* Bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde ihtilaflı olan veya karar düzeltme başvuru süreleri geçmemiş olan,

 

uyuşmazlıklar ilgili vergi dairesine yapılacak olan uzlaşma başvurusu sonucunda yapılacak uzlaşma yoluyla çözümlenebilmekte ve dolayısıyla mevcut uyuşmazlığa son verilebilmektedir.Ancak, Vergi Usul Yasası’nın 124’üncü maddesinden hareketle açılmış olan davalar ile yargı kararları kesinleştikten sonra kullanılabilen yasa yolu olan yargının yenilenmesi başvurusu yapılmış uyuşmazlıklara konu vergi ve cezaların söz konusu yasa kapsamı dışında bırakıldığından bu gibi haller söz konusu uzlaşma hükümlerinden yararlandırılmamaktadır.Bilindiği üzere Vergi Usul Yasası’nın 124’üncü maddesi Maliye Bakanlığı nezdinde şikâyet yolu ile yapılan başvuru hakkını hükme bağlamış olup, mükellefler yargıya başvurabilmektedirler. "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki" yasanın birinci maddesinde yer alan ve koşulları bu madde ile belirlenmiş bulunan uyuşmazlıklar sınırlı olup, bu uyuşmazlıklar kapsamına vergi ziyaı cezası üç kat, iştirak halinde ise bir kat uygulanan tarhiyatlara ilişkin vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve il özel idareleri ile belediyelere ait vergi, resim ve harçlar girmemektedir.

Yasal düzenleme gereği olarak söz konusu yasa hükümlerinden yararlanabilmek için mükelleflere tanınmış olan başvuru süresi 31 Mart 2008 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir. Bir başka anlatımla söz konusu yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasında yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen yükümlülerin 31.3.2008 tarihi akşamına kadar uzlaşma için ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları hususu hükme bağlanmıştır. Ancak aynı yasal düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanlığı konuya ilişkin usul ve esasları belirleme ve madde kapsamında yapılacak ba
şvuru süresini bir aya kadar uzatma yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu yetkisini kullanan Maliye Bakanlığı yayımlamış bulunduğu (4) sıra numaralı "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki" kanunun uygulanmasına yönelik genel tebliği ile bu kapsamda yapılacak başvuruların süresini 30 Nisan 2008 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatmış bulunmaktadır. (27.3.2008 gün ve 26.829 sayılı Resmi Gazete)

 

Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu sürenin uzatılması ile birlikte;

 

* Vergi mahkemelerinde dava açma, vergi mahkemeleri kararı üzerine itiraz veya temyiz başvuru süreleri ve bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde karar düzeltme başvuru süreleri geçmemiş olanlar,

 

* Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde devam eden davalar.

 

* Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılı nihai teklifin kabülü için henüz süresi geçmemiş olan vergi ve cezalar

 

için mükellefler söz konusu olanaktan yararlanabileceklerdir.

 

Bilindiği üzere konuya ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme gereği olarak "… uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının, bu haktan yararlanılarak yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı izleyen aydan başlamak üzere ve 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmek şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."

 

Buna göre uzlaşma sonucunda belirlenen tutarlar ile uzlaşma tutanağının imzalandığı tarih esas alınmak suretiyle hesaplanan gecikme faizlerinin 18 ayda 18 eşit taksit halinde ve her taksit için binde iki faiz alınmak suretiyle ödenmesi gerekmektedir.Uzlaşma başvurularının dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Ancak başvuruların taahhütlü posta ile de yapılması mümkündür. Bu bağlamda başvuruların taahhütlü posta ile yapılması halinde evrakın postaya verildiği tarih ilgili mercie başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Uzlaşma isteminde başvuruların uzlaşmaya konu edilen vergi ve cezaya ilişkin uyuşmazlığın tamamı için yapılması gerekmektedir.

 

 Kaynak:Referans Gazetesi

CEVAP VER