Vergi levhalarının tasdik zamanı geldi

0
253

Kamuoyunun baskı ve desteğinden faydalanmak için mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanmasını sağlamak adına işyerlerine vergi levhası asma mecburiyeti bulunuyor. Buna uymayanlara 160 lira ceza veriliyor. 

Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları, zirai kazanç sahipleri ve şirketler vergi levhasını tasdik ettirmek ve asmak zorunda. Takvim yılı esasına tâbi olanların Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini verdikleri gün veya en geç mayısın sonuna kadar, kapanan yılla ilgili bilgileri levhalarına kaydedip tasdik ettirmeleri gerekiyor. İşe yeni başlayanlar da bir ay içinde levhalarını tasdik ettirmek zorunda. Ayrıca mükellefin işyeri adresi veya vergi dairesi değişirse bir ay içinde yeni vergi dairesine levhasını tasdik ettirmesi gerekiyor. Her mükellefin bir vergi levhası olur. Mükellefin birden fazla işyeri mevcutsa bu levhanın fotokopi veya matbaada baskı yoluyla çoğaltılan nüshaları asılabilir. Vergi levhalarının merkezin yanı sıra, şubelere, satış mağazalarına, çiftçi yazıhanelerine ve faaliyet olarak taşımacılık yapanların her bir taşıtının içine iş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asılmaları gerekiyor. İşyerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılmalı. 
Vergi levhası 1999 yılına kadar sadece mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerince tasdik edilirken, çıkarılan tebliğle meslek mensuplarına da vergi levhalarını tasdik etme yetkisi tanındı. Yani mükellefler arzu ederlerse vergi dairesine isterlerse de kendi muhasebeci ve mali müşavirlerine tasdik işlemini yaptırabilirler. Tanınan bu yetkiye istinaden meslek mensupları, mükellefin ilgili yıl/hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle tarih, ad ve soyadını yazarak levhayı imzalayacak (mühür bulunanlar mühür de tatbik edecek) ve bu fişin bir örneğini zamanaşımı süresince saklayacak. Muhasebeci ve mali müşavirlerin de, mayıs sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri haziranın 25’ine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairelerine yazı ekinde bildirmeleri gerekiyor. Levhasını tasdik ettikleri mükellefleri zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına özel usulsüzlük cezası kesilebilir. 

İNDİRİM TALEP EDENİN CEZASI AZALIYOR 

Vergi levhası asmak mecburiyetinde bulunanlar, süresinde levha tasdik ettirmedikleri veya gerekli yerlere levha asmadıkları tespit edilirse, her bir tespit için 160 TL özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Mayıs ayından sonra tasdik için başvurulması halinde bu ceza kesildikten sonra tasdik yapılır. Burada unutulmaması gereken husus, ceza, asılmayan levha başına değil tespit başına kesilir. Diyelim ki çok katlı bir işletmede vergi levhasının olmadığı görüldü. Her kat için ayrı ceza kesilmeyecek, yapılan bu tespit sebebiyle sadece bir ceza kesilecek. Diğer yandan; kesilen cezalar için vergi mahkemesine gitmek veya cezayı ödemek arasındaki tercihi cezaya muhatap olan otuz gün içinde yapmak zorunda. Olayı mahkemeye taşımak istemeyen mükelleflere bizim önerimiz; ödemeyi yapmadan önce bir dilekçe ile indirim talebinde bulunulması. Bu durumda vergi dairesince cezanın üçte biri silinir, üçte ikisinin ödenmesi cezaya muhatap olandan istenir. 

Üçüncü kişiler açısından vergi levhaları çok faydalı olabilir. Levhalar mükelleflerin durumunu, ödedikleri vergi miktarını görme imkânı sağlar. Beyan edilen matrahın görülmesi de mükellefi doğru beyanda bulunmasını teşvik etmeye yöneliktir. Ancak günümüzde kasa arkasında asılan belki de onlarca belgeden biri olan vergi levhası kimsenin dikkatini çekmiyor. Ancak artık merak edilen mükellefin vergi levhasına Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. E-vergi levhası, mükellefin vergi kimlik numarası (gerçek kişilerin TC kimlik numarası) ve vergi dairesi girilerek görüntülenebiliyor. Bu sayede sahte fatura almak istemeyen mükelleflerin iş yaptıkları mükellefleri sorgulama imkânı tanınmış oluyor. Özellikle mükellefin faaliyette olup olmadığı, işe ne zaman başladığı, beyan ettiği matrah, adresi gibi bilgiler mükellef hakkında fikir sahibi olmayı sağlıyor. Bu bilgiler değerlendirilerek mükelleflerle münasebette bulunulabilir ve faturalarına kayıtlarda yer verilip verilmeyeceğine karar verilebilir. 

——————————————————————————–

Kimler levha asmak ve tasdik ettirmekle yükümlü? 

BASİT usulde vergilendirilenler de dâhil olmak üzere ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları, zirai kazanç sahipleri ve şirketler vergi levhasını tasdik ettirmek ve asmak zorunda. 

VERGİ levhalarının merkezin yanı sıra, şubelere, satış mağazalarına, çiftçi yazıhanelerine ve faaliyet olarak taşımacılık yapanların her bir taşıtının içine iş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asılmaları gerekiyor. İşyerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılmalı. 

İŞE yeni başlayanlar da bir ay içinde vergi levhalarını tasdik ettirmek ve asmakla yükümlü. 

MÜKELLEFİN işyeri adresi veya vergi dairesi değişirse bir ay içinde yeni vergi dairesine levhasını tasdik ettirmesi gerekiyor. 

TAKVİM yılı esasına tâbi olan mükelleflerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini verdikleri gün veya en geç mayıs ayının sonuna kadar, kapanan yılla ilgili bilgileri levhalarına kaydedip tasdik ettirmeleri gerekiyor. 

Ahmet Yavuz

Zaman

 

CEVAP VER